Poziv na javni uvid

Poziv na javni uvid

Općina Karlobag
Trg dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag
OIB: 24872552514

 

Predmet: JAVNI UVID u parcelacijski elaborat za parcelaciju građevinskih parcela prema Urbanističkom planu uređenja naselja Karlobag

 

Poštovani,

pozivamo sve zainteresirane nositelje prava na javni uvid o izradi parcelacijskog elaborata za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja te geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, a sve temeljem Urbanističkog plana uređenja naselja Karlobag.

Parcelacijski elaborat je izrađen za naručitelja Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag, OIB: 24872552514, od strane Ured ovlaštenog inženjera geodezije Marijan Vlainić, Nikole Tesle 7, Gospić, OIB: 16851289730, pod brojem predmeta P-24-20/S.

Pozivamo na predočenje elaborata od strane ovog geodetskog Ureda sve upisane posjednike, vlasnike i stvarne nositelje prava dana 07.07.2020. g. (utorak), u prostorije Općine Karlobag, od 10-11 sati.

U Karlobagu 29.06.2020.g.

 

                                                                                           OPĆINA KARLOBAG