Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Karlobag koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika:

 1. MATE BAČIĆ, HDZ
 2. GROZDANA VUKIĆ, HDZ
 3. TOME DOKOZIĆ, HDZ
 4. IVICA GAZIĆ, HDZ
 5. MARTIN PEZELJ, HDZ
 6. NIKICA NIKI TOMLJENOVIĆ, HDZ
 7. JURICA ČAČIĆ, NEZAVISNI
 8. MILE VICE ZUANOVIĆ, NEZAVISNI
 9. MARIN BAČIĆ, NEZAVISNI

 

PredsjedniK Općinskog vijeća je Mate Bačić, podpredsjednici vijeća su Grozdana Vukić i Tome Dokozić.

Općinsko vijeće donosi:

-       Statut,

-       Poslovnik o radu,

-       odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-       proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-       godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-       polugodišnje izvješće o izvršenju prora-čuna,

-       odluku o privremenom financiranju,

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Karlobag čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekre-tnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),

-       odluku o promjeni granice Općine Karlo-bag,

-       uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstve-nog upravnog odjela,

-       donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjiva-nja,

-       osniva javne ustanove, ustanove, trgo-vačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, ko-munalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

-       daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-       donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-       raspisuje lokalni referendum,

-       bira i razrješava predsjednika i potpredsje-dnike Općinskog vijeća,

-       bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-       odlučuje o pokroviteljstvu,

-       odlučuje o davanju suglasnosti za zadu-živanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općine,

-       donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-       imenuje i razrješava i druge osobe odre-đene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-       donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Radna tijela Općinskog vijeća su :

 1. 1.     Odbor za Statut i Poslovnik,
 2. 2.     Odbor za izbor i imenovanja,
 3. 3.     Mandatna komisija