Općinsko vijeće


Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Karlobag koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće čini 7 vijećnika:

 • MATE BAČIĆ, HDZ
 • IVICA GAZIĆ, HDZ
 • GROZDANA VUKIĆ, HDZ
 • ANKICA JURKOVIĆ, HDZ
 • IVICA BAČIĆ, LiPO
 • MILE VICE ZUANOVIĆ, LiPO
 • MARICA JELINIĆ DOKOZIĆ, LiPO


PredsjedniK Općinskog vijeća je Mate Bačić, podpredsjednici vijeća su Grozdana Vukić i Ivica Bačić.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut
 • Poslovnik o radu
 • Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
 • Proračun i odluku o izvršenju proračuna
 • Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
 • Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna
 • Odluku o privremenom financiranju
 • Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Karlobag čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna)
 • Odluku o promjeni granice Općine Karlobag
 • Uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela
 • Donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • Osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu
 • Daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom
 • Raspisuje lokalni referendum
 • Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
 • Bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća
 • Odlučuje o pokroviteljstvu
 • Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općine
 • Donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • Imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća
 • Donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 1. Odbor za Statut i Poslovnik
 2. Odbor za izbor i imenovanja
 3. Mandatna komisija

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode