Jedinstveni upravni odjel


Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje poslova iz samoupravnogdjelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenjetih na Općinu.

Upravno tijelo u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. Pročelnika imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karlobag ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

 1. Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela
 2. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo
  2.1 Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo
  2.2 Referent za knjigovodstveno-računovodstveno-informatičke poslove
  2.3 Referent za gospodarstvo, investicije, malo i srednje poduzetništvo
 3. Administrativni referent – Tajnica
 4. Komunalni redar

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje poslova iz samoupravnogdjelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu.

Upravno tijelo u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. Pročelnika imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karlobag ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

 1. Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela
 2. Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
  2.1 Voditelj odjseka za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
  2.2 Komunalni redar
 3. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo
  3.1 Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo
  3.2 Referent za knjigovodstveno-računovodstveno-informatičke poslove
  3.3 Referent za gospodarstvo, investicije, malo i srednje poduzetništvo
 4. Referent za društvene djelatnosti i arhivsku građu
  4.1 Voditelj odsjeka za društvene djelatnosti i arhivsku građu
  4.2 Referent za skrb o starijim, nemočnim i invalidnim osobama
 5. Administrativni referent – Tajnica
 6. Čistačica

Čudesan spoj kristalnog mora i prirode