Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje poslova iz samoupravnogdjelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenjetih na Općinu.

Upravno tijelo u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karlobag ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

1.)   Pročelnik Jedinstvenog Upravnog  odjela

2.)   Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

        2.1.) Voditelj odjseka za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

       2.2.)  Komunalni redar

3.)   Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

       3.1.)  Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo

       3.2.)  Referent za knjigovodstveno-računovodstveno-informatičke poslove

      3.3.)  Referent za gospodarstvo, investicije, malo i srednje poduzetništvo

4.)   Referent za društvene djelatnosti i arhivsku građu

       4.1.)  Voditelj odsjeka za društvene djelatnosti i arhivsku građu 

       4.2.)  Referent za skrb o starijim, nemočnim i invalidnim osobama

5.) Administrativni referent – Tajnica

6) Čistačica