Načelnik

Načelnik Općine Karlobag je Ivan Tomljenović, zamjenik je dipl. oec. Boris Smojver.

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine Karlobag.

Mandat načelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

-       priprema prijedloge općih akata,

-       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-       utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Karlobag čija pojedi-načna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekre-tnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u prora-čunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-       upravlja prihodima i rashodima Općine,

-       upravlja raspoloživim novčanim sredstvi-ma na računu proračuna Općine,

-       donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,

-       imenuje i razrješava pročelnika Jedinstve-nog upravnog odjela,

-       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-       utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstve-ni upravni odjel,

-       predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-       može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

-       razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-       donosi odluku o objavi prikupljanja ponu-da ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-       sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-       daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-       do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infra-strukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-       provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

-       organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-       usmjerava djelovanje Jedinstvenog upra-vnog odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-       nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-       obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedintvenog upravnog odjela Općine.

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.