Pristup informacijama omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama, u službenom glasniku Općine Karlobag, te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Općina Karlobag

Službenik za Informiranje Tomislava Jurković

Trg dr. Franje Tuđmana 2

53288 Karlobag

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona na broj 053/694-460, o čemu se sastavlja službena zabilješka, te putem e-maila tajnistvo@karlobag.hr

 

ZAHTJEV za pristup informacijama možete preuzeti ovdje!

ZAHTJEV za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje!

ZAHTJEV za dopunu ili ispravak informacija možete preuzeti ovdje!

 

ODLUKU o određivanju službenika za informiranje možete preuzeti ovdje!

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu možete preuzeti ovdje!

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu možete preuzeti ovdje!